เก็บข้อมูลโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย ปี 2567

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงมหาดไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” และขยายผลหลักสูตรฯ ให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านทาง Online Learning Platform ตั้งแต่ปี 2566 แล้วนั้น

เพื่อเป็นการศึกษาผลของหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ที่มีต่อระดับดัชนีชี้วัดระดับดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของนักเรียน และประชาชนทั่วไปหลังจากมีการขับเคลื่อนหลังสูตรอุ่นใจไซเบอร์แล้วเป็นเวลา 1 ปีและเพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทยปี 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย
1. นักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 2 คน/รร.
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน/รร.
3. ผู้ปกครอง จำนวน 1 คน/รร.

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อทำแบบวัดประเมิน

ให้ รร. ส่งข้อมูลที่ปุ่มด้านล่างนี้

ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามแล้ว

เก็บข้อมูลโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย ปี 2567 (การตอบกลับ)