ทำเนียบบุคลากร

 
 


1.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


2.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

3.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 6.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
งานธุรการ 

นางอุทิพย์ ภูปรางค์

         

นางสาวจิตรลดา ศรีสมบัติ 
นายสมหวัง พันธะลี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
081 0563873
puntalee1@hotmail.comนายอินสวน สาธุเม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
081-9646479
ingraden@hotmail.com


น.ส.ศิวพร นิลสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0982341059
siwaporn19767@gmail.com


น.ส.คำพอง พิมพ์สา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0614153655
kroophong-ph@hotmail.com

นายสุริยา ผ่องเสียง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
0973028052
kruya.10 @gmail.com

นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0850147166
phornpenrit@gmail.comนางศุภัค ดอนกระสินธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
supuk2027@gmail.com
supuk2027@gmail.com


นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0819753204
Supernutch@esdc.go.thนางนุชนารถ ภูแช่มโชติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0897092822
skyaon123@gmail.com

นางกชพร ตุณสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
0850006131
kultham@esdc.go.th


นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
nuttakarn2011@gmail.com
0818781732นายธนวรรธ วัชโสก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0918692585
watchasok@hotmail.co.th

นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
0873731577
SAIROONG2010@hotmail.co.th
นายสมนึก ภูวศานต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 098-6626711
somnuek_poo@hotmail.com


นางสาวนิพพิทา กุลชิต 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
nikul101@hotmail.comนายลานนิพนธ์ เกษลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
0813201974
Lanniponges@Gmail.com
นายชาญยุทธ ไสยาศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0816616114
tigeryut@hotmail.com