นวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ สพป.กาฬสินธุ์ 1
นิยาม

          รูปแบบการนิเทศการศึกษา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาหมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษา ที่น้อมนำหลักคิดตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หลักการทางพุทธศาสนา  หลักของการบริหาร  ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน มีรายละเอียด ดังนี้

           8  เข้าใจคือ การสร้างให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของโรงเรียนและชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้ มี 2 ขั้นตอน คือ

                   ขั้นที่ รู้ชัดปัญหา

                    รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นโยบาย

                   เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน 

     ขั้นที่ ศึกษาบริบท

               ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน   เพื่อค้นหารากฐานของปัญหา

              ที่แท้จริง 

 

          8  เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสาร และการสร้างความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ

 ให้ โรงเรียน ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด  มี 2 ขั้นตอน คือ

                   ขั้นที่ กำหนดเป้าหมาย

                         กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม 

                    ขั้นที่ วางแผน ออกแบบ

                             วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม

                             และสื่อสารเพื่อให้ความเข้าใจ ตรงกัน

 

          8  พัฒนา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนและชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน  รวมทั้ง ให้คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุนมี ขั้นตอน คือ

                    ขั้นที่ ลงมือทำ

                              นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียน

                             ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพี่เลี้ยงให้ คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน

                    ขั้นที่ นำสะท้อนผล

                             การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำสู่การปรับปรุงการทำงาน ให้ดีขึ้น

                    ขั้นที่ ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน

                             เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน


 
Comments