นุชรัตน์ - dltv

บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

          ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 117 โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1   ได้มาจากวิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน  ได้จำนวนตัวอย่าง 29  โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน และ ครูวิชาการ   คน  1 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน  การดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ระยะนี้ คือ 1. ระยะเริ่มต้น  2. ระยะพัฒนาเครื่องมือ 3. ระยะนำสู่การปฏิบัติ 4. ระยะสรุป  ถอดบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  คู่มือนิเทศภายในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)    แบบสำรวจสภาพการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  แบบประเมินความสามารถผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน   แบบประเมินความสามารถครูในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  แบบสัมภาษณ์การจัดการเรียนรู้ร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  แบบสนทนากลุ่ม  และแบบประเด็นสำหรับถอดบทเรียน ครูและผู้บริหารที่จัดการศึกษาร่วมกับ DLTV

          ผลการศึกษา พบว่า

                    1.  ผลการประเมินความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในก่อนและหลังการพัฒนา  พบว่า ก่อนการพัฒนา มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(  = 3.04) หลังการพัฒนา มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.41)   

                   2.  ผลการประเมินความสามารถครูในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ DLTV ก่อนและหลังการพัฒนา  พบว่า ก่อนการนิเทศภายในครูผู้สอนมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.12) หลังการนิเทศภายในครูผู้สอนมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(
= 4.42 

                   3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูที่มีต่อการนิเทศภายในจัดการเรียนรู้ร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  มีดังนี้

                             3.1 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จาการพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษา (มีการปฏิบัติในระดับมาก  จำนวน 8 ข้อ และ มากที่สุด จำนวน 9 ข้อ)        

                             3.2 ผลการสัมภาษณ์ครูในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   จาการพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้  (มีการปฏิบัติในระดับมาก จำนวน ข้อ และ มากที่สุด จำนวน 11  ข้อ