ประกาศครูสะเต็มรุ่น 2

โพสต์15 พ.ย. 2559 17:14โดยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง        นาจำปา
นางประสงค์  กรุงเก่า         อนุบาลกาฬสินธุ์
น.ส.ปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ กาฬสินธุ์พิทยาสัย
น.ส.กัญญภัทร์ ศรีสาร         ชุมชนนาจารย์วิทยา
นางนภษร  ดวงหัสดี         ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
นายสมพงษ์ นันจำรัส             นามลวิทยาคาร
นายจิรศักดิ์ กล้าวิจารณ์     บ้านห้วยยาง
น.ส.นาทยา  ผลบุญ         กุดครองวิทยาคาร
นายแผน  ปัญญา                 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
นางศิริวรรณ โคตรวินนท์ ห้วยตูมวิทยาคาร

Comments