กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

ผลสัมฤทธิ์ ป.6 และ ม.3 ปีการศึึกษา 2560

โพสต์3 เม.ย. 2560 15:46โดยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

ดาวน์โหลดเอกสารสรุป การประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ภาคอีสาน

โพสต์20 มี.ค. 2560 02:24โดยksn1 admin   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2560 14:45 ]


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวทางการขับเคลื่อนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ (PLC) วันที่ 20 มีนาคม 2560 ขับเคลื่อนโรงเรียนศตวรรษที่ 21

โพสต์6 มี.ค. 2560 16:21โดยksn1 admin

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขับเคลื่่อนโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะจัดการเรียนรู้การสอน ที่มีการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โรงเรียนต้นแบบ คือ หนองพอกวิทยายน ดงพยุงสงเคราะห์ และ บึงสว่างวิทยาคม การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ ที่พอเพียงกับการปรับเปลี่ยน ดำเนินการในวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ณ สวนดอนธรรม และ 4-5 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 

ศึกษานิเทศก์ย้ายมาใหม่

โพสต์3 ก.พ. 2560 15:09โดยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

สพป.กาฬสินธุ์ รับย้าย ศึกษานิเทศก์ จำนวน  3 คน คือ
นางณัฐกานต์ ปีแหล่
นางนิพพิทา กุลชิต
นางสุภัค ดอนกระสินธุ์

ดาวน์โหลดคู่มือ 3 โมเดล ศธจ.กาฬสินธุ์

โพสต์30 ม.ค. 2560 03:57โดยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 15:10 ]


คู่มือนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBMkV3bHlhMGZhNWs/view?usp=sharing

มาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมแพรวาโมเดล  
https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBWHVWX3pobWNJZ2c/view?usp=sharing

คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยนวัตกรรมโปงลางโมเดล 
https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBbVhGRy10X0NUdjg/view?usp=sharing

ประกาศครูสะเต็มรุ่น 2

โพสต์15 พ.ย. 2559 17:14โดยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง        นาจำปา
นางประสงค์  กรุงเก่า         อนุบาลกาฬสินธุ์
น.ส.ปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ กาฬสินธุ์พิทยาสัย
น.ส.กัญญภัทร์ ศรีสาร         ชุมชนนาจารย์วิทยา
นางนภษร  ดวงหัสดี         ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
นายสมพงษ์ นันจำรัส             นามลวิทยาคาร
นายจิรศักดิ์ กล้าวิจารณ์     บ้านห้วยยาง
น.ส.นาทยา  ผลบุญ         กุดครองวิทยาคาร
นายแผน  ปัญญา                 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
นางศิริวรรณ โคตรวินนท์ ห้วยตูมวิทยาคาร

ดาวน์โหลดแผนการสอน 5 กลุ่มสาระหลัก

โพสต์5 พ.ย. 2559 20:08โดยksn1 admin   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2559 20:15 ]

 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ ที่มีการออกแบบ และบูรณาการสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และการออกข้อสอบในระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  อยู่ในระหว่าง ทดลองภาคสนาม 
ผู้สนใจดาวน์โหลด ได้ 

ประกาศ ศธ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์27 ต.ค. 2559 21:02โดยกชพร ตุณสุวรรณ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ ท้ายประกาศ)

            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น สทศ.สพฐ. ขอแจ้งว่า
        1. ขณะนี้ สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินงานจัดพิมพ์เอกสาร “คู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ” และ “แนวทางการเขียน SAR” ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ ฉบับใหม่ (จำนวน 2 เล่ม) เพื่อเผยแพร่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 และจะได้จัดส่งให้เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เล่มที่ 1 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (4 มาตรฐาน)
เล่มที่ 2 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ
       2. เรื่อง “มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับใหม่” ซึ่งขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยฯ ภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้ประกาศใช้ฯ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 (ขณะนี้ ให้ใช้มาตรฐานฉบับเดิมไปก่อน)

ประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์

โพสต์5 ก.ย. 2559 14:50โดยksn1 admin   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2559 14:51 ]

วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1พัฒนนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานแสดงมุฑิตาจิต


ดาวน์โหลด โปงลาง และ แพรวา โมเดล

โพสต์5 ก.ย. 2559 14:32โดยksn1 admin

ตามที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แจ้งให้ สถานศึกษานำแนวคิด โปงลางโมเดล และ แพรวา โมเดล สามารถดาวน์โหลด ภาพได้ที่นี่
ระยะนี้ โรงเรียนมาถามหาต้นฉบับ โมเดล ของ สพป.ค่ะ 
1. แพรวา http://goo.gl/hQWpiU
2. โปงลาง http://goo.gl/UD5HtE

1-10 of 18