ข่าวกิจกรรมกลุ่มนิเทศ

 • ศึกษานิเทศก์ย้ายมาใหม่ สพป.กาฬสินธุ์ รับย้าย ศึกษานิเทศก์ จำนวน  3 คน คือนางณัฐกานต์ ปีแหล่นางนิพพิทา กุลชิตนางสุภัค ดอนกระสินธุ์
  ส่ง 3 ก.พ. 2560 15:09 โดย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
 • ดาวน์โหลดคู่มือ 3 โมเดล ศธจ.กาฬสินธุ์ คู่มือนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาhttps://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBMkV3bHlhMGZhNWs/view?usp=sharingมาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมแพรวาโมเดล  https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBWHVWX3pobWNJZ2c/view?usp=sharingคู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยนวัตกรรมโปงลางโมเดล https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBbVhGRy10X0NUdjg/view?usp=sharing
  ส่ง 3 ก.พ. 2560 15:10 โดย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
 • ประกาศครูสะเต็มรุ่น 2 นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง        นาจำปานางประสงค์  กรุงเก่า         อนุบาลกาฬสินธุ์น.ส.ปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ กาฬสินธุ์พิทยาสัยน.ส.กัญญภัทร์ ศรีสาร         ชุมชนนาจารย์วิทยานางนภษร  ดวงหัสดี         ชุมชนหนองสอวิทยาคารนายสมพงษ์ นันจำรัส             นามลวิทยาคารนายจิรศักดิ์ กล้าวิจารณ์     บ้านห้วยยางน.ส.นาทยา  ผลบุญ         กุดครองวิทยาคารนายแผน  ปัญญา                 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยานางศิริวรรณ โคตรวินนท์ ห้วยตูมวิทยาคาร
  ส่ง 15 พ.ย. 2559 17:14 โดย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
 • ดาวน์โหลดแผนการสอน 5 กลุ่มสาระหลัก  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ ที่มีการออกแบบ และบูรณาการสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และการออกข้อสอบในระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  อยู่ในระหว่าง ทดลองภาคสนาม ผู้สนใจดาวน์โหลด ได้   https://goo.gl/9j7Xaj 
  ส่ง 5 พ.ย. 2559 20:15 โดย ksn1 admin
 • ประกาศ ศธ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ ท้ายประกาศ)            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น สทศ.สพฐ. ขอแจ้งว่า        1. ขณะนี้ สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินงานจัดพิมพ์เอกสาร “คู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ” และ “แนวทางการเขียน SAR” ตามกรอบ 4 ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 21:02 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »